• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0906 65 90 65
  • cuu du lieu cuu du lieu
Luu tru va phuc hoi du lieu website - Lưu trữ và phục hồi dữ liệu Website | CứuDữLiệu.com

Kiến thức tin học

Lưu trữ và phục hồi dữ liệu Website

1. Cấu hình sử dụng FTP server riêng cho backup dữ liệu a. Vào mục Home > Backup Manager > Personal FTP Repository Settings

1. Cấu hình sử dụng FTP server riêng cho backup dữ liệu
a. Vào mục Home > Backup Manager > Personal FTP Repository Settings
b. Nhập vào các thông tin cần thiết:
- Địa chỉ IP.
- Thư mục thuộc quyền user login.
- Username và password đăng nhập vào FTP server đó.
c. Click OK.
2. Lưu trữ dữ liệu website
a. Vào mục Home > Backup Manager.
b. Click Back Up.
c. Nhập vào các thông tin cần thiết:
- Backup file name prefix and description: tên file backup được tạo tự động và ko thể thay đổi. Tuy nhiên, có thể bổ sung trực tiếp một số thông tin vào thẳng tên file.
 Chú ý: tên file backup theo mặc định sẽ chứa ngày và giờ tạo file.
- Comments: bổ sung các ghi chú cần thiết về nội dung file backup.
- Create multivolume backup: trong trường hợp dữ liệu cần lưu trữ quá lớn, chia nhỏ kích thước file sẽ dễ dàng hơn trong việc lưu trữ. Nhập vào kích thước file chia nhỏ trong ô volume size, tính theo megabytes.
- Store backup files: chỉ định nơi lưu trữ file backup. Có hai phương pháp lưu trữ file backup:
 + Có thể lưu trữ trực tiếp trên server hosting( tuy nhiên, việc lưu trữ trực tiếp này sẽ tốn mất một ít không gian lưu trữ của gói hosting). Select the repository where you would like to store the backup file.
- Lưu trữ qua một FTP server riêng (FTP server riêng cấu hình trong mục trên)
- Backup content: kiểu dữ liệu sẽ được lưu trữ. Có 2 kiểu lưu trữ: chỉ lưu trữ cấu hình domain (cấu hình web, DNS, Mail, …) và lưu trước cả cấu hình lẫn toàn bộ nội dung website (code web, CSDL,…).
- When backup task is completed, send notification e-mail to: kết quả backup dữ liệu (thành công hoặc lỗi) sẽ được thông báo vào địa chỉ email trong mục này.
d. Click Back Up: Quá trình lưu trũ sẽ bắt đầu. một thanh tiến trình sẽ xuất hiện cho biết quá trình lưu trữ diến ra đến đâu. Khi quá trình lưu trữ kết thúc, file lưu trữ sẽ được lưu vào nơi đã chỉ định trong cấu hình. Và một email thông báo sẽ được gửi đi (nếu đã đươc chỉ định trong cấu hình)
3. Lập lịch thời gian lưu trữ
a. Vào mục Home > Backup Manager:
b. Click vào Scheduled Backup Settings.
c. Chọn Activate this backup task và nhập vào các thông tin cần thiết:
- Chu kỳ lưu trữ Backup Period, thời gian lưu trữ Start backup.
- Tên file lưu trữ.
- Cách thức lưu trữ (chia nhỏ file lưu trữ nếu cần)
- Nơi lưu trữ file backup.
- Maximum number of backup files stored in the repository: nhập vào số file lưu trữ tối đa trước khi các file lưu trữ cũ nhất bị xóa đi
- E-mail notification on backing up errors: chỉ định khi có lỗi xảy ra trong quá trình backup, một email sẽ được gửi đến địa chỉ email này.
- Backup Content: loại dữ liệu được lưu trữ (cấu hình của cả domain, hoặc cả code web và CSDL)
d. Click OK.
4. Khôi phục dữ liệu
a. Vào mục Home > Backup Manager
b. Click vào tên file lưu trữ cần khôi phục.
c. Nhập vào các thông tin cần thiết:
- Restore Options: loại dữ liệu sẽ được phục hồi(cấu hình domain(domain Configuration), code web(Virtual host content), Mail, Databases).
- Send an e-mail notice when restoration task is completed. Gửi email thông báo khi quá trình khôi phục hoàn tất
- Conflicts resolution policy. Cách thức xử lý khi có xung đột xảy ra trong quá trình khôi phục dữ liệu (trùng lặp/thiếu dữ liệu, sai lệch ngày giờ…)
d. Click Restore.
Nếu có lỗi xảy ra trong quá trình khôi phục dữ liệu, một hộp thoại sẽ xuất hiện để đưa ra các xử lý thích hợp. Chọn một giải pháp thích hợp và làm theo các chỉ dẫn tiếp theo để hoàn tất quá trình khôi phục dữ liệu.
Note: The Overwrite data restoring mode: tất cả các loại dữ liệu sẽ được khôi phục đè lên dữ liệu hiện tại trên domain bất kể tình trạng hiện tại của domain:
- Nếu đối tương dữ liệu trong file lưu trữ ko tồn tại trong hệ thống hiện tại, dữ liệu đó sẽ được tạo mới với nội dung trong file lưu trữ.
- Nếu đối tượng dữ liệu cùng tồn tại song song trong file lưu trữ và trong hệ thống hiện tại, dữ liệu trong file lưu trữ sẽ thay thế dữ liệu đối tượng đó trong hệ thống hiện tại.
- Nếu đối tượng dữ liệu tồn tại trong hệ thống hiện tại, nhưng ko có trong file lưu trữ, thì đối tượng dữ liệu đó được giữ nguyên, không thay đổi.
5.Quản lý các file lưu trữ
5.1 Upload file backup lên Server
a. Vào mục Home > Files > Backup Manager.
b. Click Upload Files to Server Repository.
c. Click Browse và chọn file cần upload.
d. Click OK, file backup sẽ được upload lên thư mục backup của tên miền trên server hosting.
5.2 Download file backup từ Server
a. Vào mục Home > Files > Backup Manager.
b. Click vào icon ứng với file backup muốn download.
c. Chọn vị trí lưu file và click OK, file backup sẽ được download từ server hosting về máy tính.
5.3 Xóa file backup khỏi Server
a. Vào mục Home > Files > Backup Manager.
b. Đánh dấu file cần xóa.
c. Click Remove.
d. Xác nhận xóa và click OK.


Các tin khác